ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN POINT2POINT CONSULTANCY B.V.


A.ALGEMEEN DEEL


1. Definities


1.1In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


a) Opdrachtgever: Point2Point Consultancy B.V., KvK-nummer 58010858, alsmede haarrechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, en de tot haar gelieerde en/of te liëren (rechts)personen.


b) Opdrachtnemer: iedere (rechts-)persoon bij wie Opdrachtgever producten en/of diensten bestelt en/of met wie zij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.


c)Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.


d)Principaal: de Opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.


e) Bouwdirectie: de directie volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.


f) Project: de opdracht omschreven in de Hoofdaannemingsovereenkomst.


g) Werkzaamheden: alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.


h) Levering van zaken: levering van zaken waaronder begrepen alle daarmee samenhangende werkzaamheden en diensten, voor zover deze niet vallen onder Uitvoering van werken.


i) Uitvoering van werken: het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken.


1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de Uitvoering van werken is naast het bepaalde in het algemeen gedeelte (A) het bepaalde in het bijzonder gedeelte (B) toepasselijk. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in het bijzonder gedeelte.


2. Toepasselijkheid en totstandkoming/inhoud van de Overeenkomst


2.1De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, waaronder begrepen de fase vóór totstandkoming van de Overeenkomsten, behoudens het geval dat andere algemene voorwaarden tussen


Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk van toepassing zijn verklaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.2 Opdrachtgever verzoekt aan Opdrachtnemer haar een offerte te doen van hetgeen door Opdrachtgever is gevraagd, zulks onder toepasselijk verklaring van de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van vier weken.


2.3 Indien Opdrachtgever instemt met de offerte, wordt de Overeenkomst door Opdrachtgever opgemaakt. Opdrachtnemer retourneert binnen veertien dagen na ontvangst van de Overeenkomst aan Opdrachtgever een ondertekend en ongewijzigd exemplaar daarvan. Indien retournering binnen die periode niet plaats vindt en i) niet blijkt van bezwaar tegen de Overeenkomst, óf ii) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aanvaard.


2.4 Op alle Overeenkomsten zijn van toepassing en gelden als aan Opdrachtnemer doorgelegde afspraak/verplichting (als waren zij daarin letterlijk opgenomen):


a) alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische bepalingen administratieve bepalingen van het toepasselijk bestek of soortgelijk document en al daarmee samenhangt.


b) alle overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Principaal of Bouwdirectie, voor zover (in)direct verband houdende met de Overeenkomst en voor zover Opdrachtnemer daarvan voor totstandkoming van de Overeenkomst kennis van heeft kunnen nemen.

De stukken als in lid a en b genoemd zijn bij Opdrachtgever ter inzage beschikbaar. Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad en alle overige door hem gewenst inlichtingen te hebben ontvangen. Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert boven het gestelde onder lid a en b.


3. Geheimhouding en non-concurrentie


3.1 De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden over de inhoud van de Overeenkomst en al hetgeen daarmee samenhangt.

De Opdrachtnemer zal door hem in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden of personeel tot dezelfde geheimhouding verplichten.


3.2 De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks hebben van communicatie met en het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal betreffende het Project, alsmede aan derden die al dan niet rechtstreeks bij het Project betrokken zijn.


3.3 De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren.


4. Personeel, uitbesteding en inlening


4.1 De Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de naam,BSN nummer en kopie ID, van door de Opdrachtnemer op het Project tewerkgestelde werknemers.


4.2 De Opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de Werkzaamheden een leidinggevend en/of verantwoordelijk persoon aanwezig is die de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig is.


4.3 Bij graafwerkzaamheden heeft een ploeg van de Opdrachtnemer standaard de volgende samenstelling: 1 gecertificeerde voormanspoorsekabels van een of ingehuurd door een door ProRail erkend kabelbedrijf en 3 grondwerkers.


4.4 Het personeel dient een voor de Werkzaamheden toereikend opleidingsniveau te hebben, zich te kunnen identificeren en de geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De voorman dient bovendien erkend te zijn.


4.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden of gebruik te maken van ingeleende werknemers. In geval van inlening vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tegen eventuele inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990).


4.6 Indien de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden opdraagt aan een ander dient daarvoor een overeenkomst te worden opgesteld waarvan de voorwaarden van deze Overeenkomst deel uit dienen te maken.


4.7 In het kader van de naleving van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de inleneraansprakelijkheid zorgt de Opdrachtnemer dat er te allen tijde een G-rekening beschikbaar is.


5. Verzekering


5.1 De Opdrachtnemer is gehouden om genoegzame aansprakelijkheidsverzekering(en) met een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis/aanspraak af te sluiten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden.


5.2 Toepasselijke motorrijtuigen- en werkmateriaalverzekeringen (verplicht bij de inzet van rollend materiaal) mogen geen uitsluitingen bevatten ten aanzien van het werkrisico en/of schade aan ondergrondse zaken, zoals maar niet beperkt tot kabels en leidingen.


5.3 De Opdrachtnemer is gehouden om aan depolisverplichtingente voldoen zoals deze in de door Opdrachtgever en/of Principaal afgesloten verzekeringen zijn/worden vastgelegd. In geval Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming hiervan is de Opdrachtgever gerechtigd om deze verplichtingen namens en voor rekening van de Opdrachtnemer na te komen.


5.4 Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor risico van de Opdrachtnemer voor zover schade voor rekening of risico van Opdrachtnemer komt.


6. Vergunningen en certificaten


6.1 De Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de vereiste vergunningen die verband houden met uitvoering van de Werkzaamheden. Vergunningsvoorschriften als gesteld in de voor het Project verleende vergunningen dienen te worden nageleefd.


6.2 Indien in de Overeenkomst certificaten, garantiebewijzen e.d. worden verlangd, verstrekt Opdrachtnemer die uiterlijk binnen twee weken na oplevering van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever.


7.Garantie en conformiteit


7.1 Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of de wet garandeert de Opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaar, dat de Werkzaamheden inclusief de daarvoor gebruikte zaken ten minste zijn:


a) van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage enmateriaal en in staat om de beoogde prestaties te leveren met inachtneming van de geldende wetgeving en normen; en


b) in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in de Overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld; en


c) van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, minstens gelijk zijn aan door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen.


7.2 De Opdrachtnemer zal eenzelfde garantie verstrekken als de Opdrachtgever aan de Principaal dient te verstrekken, mits de voorwaarden daarvan vóór de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer bekend zijn gemaakt.


7.3 De in de voorgaande leden bedoelde garanties gelden i) in geval van Levering van Zaken vanaf de dag van Levering, ii) in geval vanonderaannemingvanaf de dag van oplevering van het Project (of deeloplevering van die Werkzaamheden) door de Opdrachtgever aan de Principaal en iii) in geval van levering van technische componenten en installaties, vanaf de dag van ingebruikname.


7.4 De Opdrachtnemer zal alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen. Na vervanging of reparatie gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw in.


8. Prijzen en facturering


8.1 Alle prijzen zijn vast en (indien van toepassing)francoen inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen en kosten van verzekeringen, echter exclusief btw. Er vindt geen beroep op verrekening plaats vanwege kostenverhogende factoren (waaronder lonen en prijzen) of valutaverschillen, behoudens in het geval de Opdrachtgever dat beroep ook heeft op de Principaal.


8.2 De door de Opdrachtnemer te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen van de Wet op de Omzetbelasting 1968, overige wettelijke bepalingen en aan de door de Opdrachtgever daaraan gestelde eisen.


8.3 Facturen dienen voorzien te zijn van een door (een gedelegeerde van) de Opdrachtgever getekende manurenstaat.


8.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in staat stellen om volledig te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid en daartoe zal onder meer het bankrekeningnummer van de G-rekening van Opdrachtnemer op de factuur worden vermeld.


8.5 Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats nadat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.


8.6 Betaling door Opdrachtgever geschiedt binnen zestig (60) dagen. Indien betaling binnen deze termijn en na een behoorlijke ingebrekestelling uitblijft is Opdrachtnemer maximaal gerechtigd tot het vorderen van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW en€ 40,- buitengerechtelijke incassokosten.


8.7 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd te factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag en is verplicht de Opdrachtgever kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of die van de Principaal.


8.8 Facturen die niet aan voornoemde vereisten voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.


9. Zekerheden


9.1 De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever een afdoende zekerheid stellen.


9.2 De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn goederenrechtelijk niet overdraagbaar (en dus niet te verpanden) in de zin van artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW. De Opdrachtgever kan de niet-overdraagbaarheid schriftelijk opheffen.


10. Opschorting en verrekening


10.1 De Opdrachtgever is bevoegd om (ook niet-opeisbare) vorderingen van de Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen hij zelf van de Opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst.


10.2 De Opdrachtgever is, in aanvulling op zijn wettelijke opschortingsrechten, bevoegd zijn (betalings)verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtnemer tekort schiet of dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.


10.3 De Opdrachtnemer doet afstand van zijn jegens Opdrachtgever in re roepen recht op opschorting, verrekening en retentie.


11. Intellectueel eigendom


11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende/ontstaan uit de Werkzaamheden en/of Overeenkomst berust volledig bij de Opdrachtgever en worden nimmer (mee) overgedragen aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt hierbij (de aanspraken) op intellectuele eigendomsrechten voor zover nodig (bij voorbaat) om niet over aan Opdrachtgever welke overdracht en levering Opdrachtgever hierbij (bij voorbaat) aanvaardt. Alle door Opdrachtgever bekend gemaakte intellectuele eigendomsrechten mogen niet door de Opdrachtnemer worden gebruikt, verveelvoudigd, geopenbaard of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete ad € 1.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 250,-- voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de aanspraak van de Opdrachtgever op (aanvullende) schadevergoeding.


12. Aansprakelijkheid


12.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of derden lijdt c.q. lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen administratieve boeten en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd ten gevolge van een doen en/of nalaten van de Opdrachtnemer.


12.2 De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake en de Opdrachtgever zo nodig schadeloosstellen.


13. Ontbinding / opzegging


13.1 Elke tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van een in de Overeenkomst genoemde termijn is de Opdrachtnemer in verzuim. Door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af.


13.2 In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding en onverminderd de Opdrachtgever toekomende rechten op grond van de wet:


a) indien de Opdrachtnemer een of meer van zijn materiële contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, of de Opdrachtgever uit een mededeling van de Opdrachtnemer moet afleiden dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten;


b) opzegging of ontbinding van de Hoofdaannemingsovereenkomst;


c) ingeval van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) (voorlopige) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie, (iv) schuldsanering of (v) onder curatele stelling van de Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;


d) indien activa van de Opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;


e) indien de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;


f) indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;


g) indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door overmacht niet kan nakomen;


h) indien de Opdrachtnemer komt te overlijden;


i) indien de Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt;


j) indien door Principaal is vastgesteld dat Opdrachtnemer niet (meer) aan de in het kader van de aanbestedingsprocedure van de Hoofdaannemingsovereenkomst gestelde geschiktheidseisen voldoet, dan wel sprake is van een uitsluitingsgrond.


Tevens is de Opdrachtgever in genoemde gevallen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtnemer aan een of meer derden op te dragen.


13.3 Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze:


a) voor rekening van de Opdrachtnemer de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken naar hem terug te sturen en/of het reeds uitgevoerde werk af te breken / en de voor deze Werkzaamheden reeds gedane betalingen terug te vorderen;


b) de Werkzaamheden zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van de reeds door de Opdrachtnemer geleverde zaken en de door de Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.


13.4 De vorderingen die de Opdrachtgever op Opdrachtnemer ten gevolge van de ontbinding of opzegging van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.


13.5 De Opdrachtnemer is verplicht om bij het zich voordoen van een onder 13.2 genoemd geval hiervan onverwijld schriftelijk melding te doen aan de Opdrachtgever.


14. Veiligheid, Gezondheid en Milieu


14.1 Opdrachtnemer voert aantoonbaar een proactief beleid ten aanzien van Veiligheid, met als doel houding en gedrag van haar medewerkers te beïnvloeden.


Deze proactieve houding en gedrag door medewerkers komt tot uiting door:


- Het nemen van verantwoording voor de situatie (Respect);


- Het zien van risico’s (Naleven);


- Het elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag (Ingrijpen).


Opdrachtnemer zal medewerking verlenen en/of een actieve bijdrage leveren, aan alle initiatieven vanuit

Opdrachtgever welke tot doel hebben het veiligheidsbewustzijn te verhogen.


15. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht


15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op gelijke wijze als in de Hoofdaannemingsovereenkomst is voorzien. Indien de Opdrachtgever geen Opdrachtgever heeft, of indien tussen de Opdrachtgever en de Principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, met uitzondering van de gewone rechter, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissementOost-Brabant.


15.2 De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.


B.BIJZONDER DEEL – ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN


16. Aanvang en oplevering


16.1 Opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van de Opdrachtgever ontvangen tijdschema en levert zijn Werkzaamheden op, op het tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst of zoals door Opdrachtgever anderszins bepaald.


16.2 De Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, indien deze overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (Opneming en goedkeuring) zijn opgenomen en goedgekeurd.


16.3 De Opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren Werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.


16.4 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.


16.5 De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan de Opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) de Werkzaamheden ten gevolge van een vertraging van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft het recht deze boetes en kortingen geheel (ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van de Werkzaamheden) te verhalen op de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die de Opdrachtgever nog aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.


17. Opneming en goedkeuring


17.1 Opneming van de Werkzaamheden geschiedt op een aanvraag van de Opdrachtnemer, onder opgaaf van de dag waarop de Werkzaamheden gereed zullen zijn. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na die dag.


17.2 Nadat de Werkzaamheden zijn opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of deze al dan niet zijn goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor afkeuring. In geval van afkeuring komt Opdrachtgever het recht toe om betaling voor de betreffende Werkzaamheden overeenkomstig op te schorten.


17.3 De Opdrachtnemer zal de afgekeurde Werkzaamheden en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van de Opdrachtgever en voor eigen rekening herstellen of vervangen, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.


17.4 Opneming en/of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid.


18. Onderhoudstermijn


18.1

De onderhoudstermijn vangt aan op de dag na oplevering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer en eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn dievoor het totale Project tussen Principaal en Opdrachtgever is overeengekomen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien geen termijn is gebleken of overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het Project door de opdrachtgever aan de Principaal.


18.2 De Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van de Opdrachtgever voor eigen rekening tot genoegen van de Opdrachtgever en binnen een door de Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn te herstellen.


18.3 Na afloop van de onderhoudstermijn zullen de Werkzaamheden wederom worden opgenomen om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


19. Meer- en minderwerk


19.1 Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. De Opdrachtgever is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien de Opdrachtgever dit meerwerk niet betaald krijgt van zijn Principaal. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.


19.2 In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door de Opdrachtgever worden betaald, Werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot de Werkzaamheden behorend, teneinde de Werkzaamheden overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren.


19.3 Voor meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarden van de Hoofdaannemingsovereenkomst.


19.4 De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. De in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, zonder dat de Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het Project vereist.


19.5 Een discussie/onenigheid over de verrekening van meer- en minderwerk is geengrond voor opschorting en mag niet leiden tot vertraging van de Werkzaamheden.

CONTACT

Willem Jansen

info@p2pcbv.nl

Volg ons